Địa chỉ: Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Ninh Xá

Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
bnh-tpbacninh-mnninhxa@edu.viettel.vn