Địa chỉ: Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh